Antwerpse Taxi Maatschappij  thumbnail

Antwerpse Taxi Maatschappij

Published Mar 26, 22
4 min read

Luchthavenvervoer Charleroi Airport Vanuit Regio Antwerpen

Alle aanbiedingen door of vanwege INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE gedaan zijn vrijblijvend, tenzij het in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 4.2. INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE is niet gehouden diensten te verrichten voor vermelde prijs, indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk, type of programmuersfout - Luchthavenvervoer Antwerpen Deurne - Taxi Brussels Airport.

INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE is gerechtigd tenminste drie maanden na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever de geldende prijzen en/of tarieven aan te passen. 5.1 (Luchthavenvervoer Antwerpen Deurne - Taxi Brussels Airport). INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. In voorkomend geval overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde afspraken en procedure.

INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE is ten alle tijde bevoegd het voertuig te vervangen door een ander (niet perse gelijkwaardig) voortuig. 5 (Luchthavenvervoer Antwerpen Deurne - Taxi Brussels Airport).3. Indien de opdrachtgever aanwijzingen c. q. opdrachten geeft, welke afwijken van de gemaakte overeenkomst, zullen de betreffende werkzaamheden vergoed moeten worden als meerwerk. 5.4. Alle boetes voortkomend uit het in opdracht uitvoeren van de werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

d. indien vooraf door de opdrachtgever bij de lokale instanties of landelijke overheden aangevraagd te zijn. Het berijden van zogeheten B-wegen kan ondanks ontheffingen door ons geweigerd worden - Luchthavenvervoer Antwerpen Deurne - Taxi Brussels Airport. 5.5. Het meenemen van gevaarlijke stoffen, drugs, steek -of slagwapens is ten alle tijden verboden als mede het meenemen van explosieve en/of zuurstofflessen.

Bij ritten welke een tijdsspan van 8 uren overschrijden, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een warme maaltijd voor de chauffeur(s). 5.7 - Luchthavenvervoer Antwerpen Deurne - Taxi Brussels Airport. De in Nederland geldende maximum snelheid is voor inhuur van vervoer van toepassing conform de wegenverkeerswet 1994. Voor Taxibussen en Taxi�s gelden de toegestane maximum snelheden, welke staan vastgelegd in het RVV-1990-BABW inzake het wegverkeer.

Global Taxi Antwerpen

Address: Rietschoorvelden 289 – 2170 Merksem.
Phone: +32 – (0)3 236 38 38
Email: info@global-taxi-antwerpen.be
Taxi Antwerpen

5.8. Alle inzittenden zijn verzekerd krachtens de wettelijk verplichte WA-verzekering van onze voertuigen: Taxi-Minibus-Autobus. Luchthavenvervoer Antwerpen Deurne - Taxi Brussels Airport. 5.9. Onze aansprakelijkheid bij het uitvoeren van onze werkzaamheden wordt beperkt tot het bedrag wat in onderhevig geval door onze verzekeraar wordt uitgekeerd. 5.10. Op straffe van het verlies van het recht op een klacht in of buiten recht een beroep te doen, indien klachten schriftelijk binnen 8 dagen na vervoersdatum te zijn ingediend ten kantore van INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE.

Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de werkzaamheden geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn of haar betalingstermijn op te schorten. 6.1De betaling is contant aan de chauffeur, bij geboekte retourritten betaald u de 1e helft van het totaalbedrag na de heenreis en de anderde helft na de terugreis.

Alle facturen zullen worden betaald overeenkomstig de betalingscondities. Deze betalingcondities houden in dat de opdrachtgever binnen 8 dagen na factuurdatum de factuur betaald (Luchthavenvervoer Antwerpen Deurne - Taxi Brussels Airport). Reserveringen/boekingen binnen 24 uur voor uitvoering van de overeenkomst worden gezien als korte termijn -reserveringen en daarbij dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur 100 % van het factuurbedrag te hebben betaald.

Goedkoop Luchthavenvervoer Antwerpen

INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding toe bestaat, alle overeengekomen werkzaamheden op te schorten c. q (Luchthavenvervoer Antwerpen Deurne - Taxi Brussels Airport) (taxi Merksem). niet uit te voeren zolang door de opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld, of de door de opdrachtgever voor akkoord getekende bevestiging niet retour is ontvangen door INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE.6.

6.5 - Luchthavenvervoer Antwerpen Deurne - Taxi Brussels Airport. Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn heeft plaatsgevonden gesteld onder 4. 1. van deze algemene voorwaarden, is de opdrachtgever in verzuim, en de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd, alsmede de administratiekosten van € 25,00 per aanmaning. 6.5. Alle op de invordering van het verschuldigde vallende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.6. In het geval van niet-tijdige betaling of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever heeft INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE het recht alle nog lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. Dit onverminderd haar recht terzake volledige schadevergoeding te vorderen. 7.1. Via INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE word u de mogelijkheid geboden om bij de aangesloten vervoerders uw Taxivervoer van/naar Schiphol te bestellen.

De overeenkomst(en) worden rechtstreeks gesloten tussen u en de vervoerder. 7.2. INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht, waar onder andere inbegrepen verkeer -en weersomstandigheden en invloeden van buitenaf. 7.3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels is INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij opdrachtgever als bij derden.

Latest Posts

Taxi Dieren

Published Nov 26, 23
3 min read

Luchthavenvervoer Vlaams Brabant

Published Nov 21, 23
2 min read

Luchthavenvervoer Vanuit Aalter

Published Nov 20, 23
2 min read